OVEREENKOMT | ALGEMENE VOORWAARDEN V.1.0                                       

ARTIKEL 1 | Opdrachtgever | dienstverlening
1. De Zorggezel wordt, met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, ingehuurd bij de opdrachtgever NAAM OPDRACHTGEVER per: DATUM

2.De Zorggezel verleent verantwoorde op maat persoonsgerichte aandacht, gezelligheid en ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. Dat is dienstverlening van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend en doelmatig is en is afgestemd op de gevraagde behoefte.

3. In goed overleg kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen, er is geen opzegtermijn.


ARTIKEL 2 | Gezagsverhouding en wijzigingen

1. Er bestaat geen gezagsverhouding en/of dienstverhouding tussen opdrachtgever en De Zorggezel. 
2. De Zorggezel behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


ARTIKEL 3 | Uitvoering van de overeenkomst

1. De Zorggezel moet bij haar werkzaamheden de gevraagde werkzaamheden van een opdrachtgever goed in acht nemen. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden dient De Zorggezel ervoor te zorgen dat de belangen van opdrachtgever en haar relaties worden gediend en niet geschaad.
2. De Zorggezel zal de werkzaamheden zoals hierboven in ARTIKEL 1 omschreven, zelf verrichten. 


ARTIKEL 4 | Verklaring Omtrent Gedrag

1. Een zorggezel die werkzaam is voor De Zorggezel is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden bij aanvang van de werkzaamheden. De Zorggezel verlangt van haar werknemers een nieuwe VOG op het moment dat redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat daar aanleiding toe is. 


ARTIKEL 5 | Tarieven en betalingsvoorwaarden

1. Voor particulieren is overeengekomen een uurtarief van 20,00 euro als werkzaamheden vallen op maandag tot en met vrijdag. Dit is inclusief 21% btw.
2. Voor particulieren is overeengekomen een uurtarief van 22,50 euro als werkzaamheden vallen op zaterdag of zondag. Dit is inclusief 21% btw.
3. Voor zorginstellingen en bedrijven is het uurtarief op aanvraag. 
4. Kosten gefinancierd vanuit een pgb zijn vrijgesteld van btw.
5. Op feestdagen is er een toeslag van 50%.
6. Reiskosten zijn 0,19 cent exclusief 21% btw per gereden kilometer. De gereden kilometers worden vastgesteld via routeplanner van Google Maps.
7. Kosten van openbaar vervoer, consumptie en/of entreegelden zijn voor rekening van opdrachtgever. 
8. Facturering zal per maand plaats vinden.
9. Opdrachtgever wordt verzocht de betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen die voortvloeien uit de verrichte  werkzaamheden. 


ARTIKEL 6 | Geheimhouding

Een zorggezel verplicht zich tot zorgvuldigheid en volledige geheimhouding met betrekking tot de verkregen informatie die zij tijdens haar uitvoering van haar werkzaamheden heeft verkregen. Tenzij uit de wet voortvloeit dat een zorggezel verplicht is om gegevens te verstrekken. 


ARTIKEL 7 | Annulering door opdrachtnemer

Indien De Zorggezel wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal De Zorggezel opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Eventuele schade of kosten die daar uit voort vloeien zijn voor opdrachtgever zelf. De Zorggezel zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.


ARTIKEL 8 | Annulering door opdrachtgever

Afspraken kunnen door opdrachtgever 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders worden deze uren doorgerekend of kunnen op een andere wijze worden ingevuld en aangepast bij de omschrijving werkzaamheden. (ARTIKEL 1) Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het ondertekenen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. (ARTIKEL 1)


ARTIKEL 9 | Aansprakelijkheidsverzekering en eigen risico

De Zorggezel verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zoals afgesproken bij ARTIKEL 1. Eventuele aansprakelijkheid van De Zorggezel is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door De Zorggezel afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. In het geval van schade geldt een eigen risico van € 250,- voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 10 | Klachtenprocedure
De Zorggezel hanteert een eenvoudige en transparante klachtenregeling. Indien opdrachtgever een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden dan dient de melder dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij De Zorggezel. De Zorggezel zal na kennisname zo spoedig mogelijk contact opnemen met de melder om de uiting te bespreken.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKENEND IN TWEEVOUD:


DATUM:


HANDTEKENING OPDRACHTGEVER:                                               

HANDTEKENING DE ZORGGEZEL: