PRIVACYVERKLARING


Dit is de privacyverklaring van De Zorggezel, gevestigd te Pannerden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72381051. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Zorggezel verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De Zorggezel behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Zorggezel vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u en verwerkt deze met uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u geboden ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen verlenen, dit doen wij als u;
(a) een kennismakingsgesprek heeft;

(b) opdrachtgever wordt van De Zorggezel;

(c) een dienstverband aangaat;

(d) informatie opvraagt.


1.2 De Zorggezel verzamelt op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:

(a) NAW gegevens,  e-mailadres en eventueel andere contactgegevens;

(b) bankgegevens;

(c) KvK-nummer.


1.3 De Zorggezel gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) overeenkomsten (van opdracht) te verwerken van opdrachtgever;

(b) facturen te verwerken;

(c) (nieuws)brieven te verzenden aan (potentiële) opdrachtgevers.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met De Zorggezel via info@zorggezel.nl voor;

(a) meer informatie over de wijze waarop De Zorggezel persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die De Zorggezel met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door De Zorggezel;

(e) het verzoek om alle persoonsgegevens te verwijderen.


3. DERDEN

3.1 De Zorggezel zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of De Zorggezel daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


4. BEWAARTERMIJN

4.1 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van De Zorggezel naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening en zolang de wet dat voorschrijft.


5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.


6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.


7. COOKIES

7.1 De zorggezel maakt op haar website www.zorggezel.nl gebruik van cookies.

7.2 Op https://www.zorggezel.nl wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De Zorggezel inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt deze gegevens niet met derden. Lees het Privacy Statement van Google onder aan de websitepagina www.zorggezel.nl.


8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 De Zorggezel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

De Zorggezel maakt o.a. gebruik van diensten van Microsoft waarin gegevens verwerkt worden, hieronder vind je de privacy verklaring van Microsoft.
Privacy verklaring Microsoft Exchange online


Opgemaakt 17 augustus 2018 | De Zorggezel


De Zorggezel

Grobbestede 23

6911BX Pannerden

info@zorggezel.nl