De Zorggezel

De Zorggezel

Zorggezel is een geheel nieuw zorgberoep in Nederland, dit zijn medewerkers die zich helemaal richten op het geven van persoonlijke aandacht en ondersteuning in de ouderenzorg, buiten de gebruikelijke en gangbare zorg (en aandacht).  Een zorggezel is een luisterend oor, in voor een fijn gesprek, een wandeling, een spelletje of onderneemt iets anders waar de mens gelukkig van wordt. Een zorggezel is er voor ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. Bent u eenzaam of kunt u als familielid/mantelzorger ondersteuning gebruiken, denk dan eens aan een zorggezel.

Aandacht is wat mensen nodig hebben

Kwaliteit van de ouderenzorg 

De kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland staat continu in de belangstelling. Het Zorginstituut Nederland heeft het kwaliteitskader verpleeghuiszorg opgenomen in haar register. Daarmee is het kader de wettelijke basis voor de kwaliteit in de Nederlandse verpleeghuizen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil waarborgen dat de veelbesproken 2,1 miljard euro, die de komende jaren extra naar de ouderenzorg en  verpleeghuiszorg vloeit, aan personeel op de vloer wordt uitgegeven.

Vergrijzing

Nederland vergrijst de komende jaren sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing, wat betekent dat het aandeel ouderen stijgt en ouderen steeds ouder worden. De behoefte van de ouderen verandert. De mensen willen langer zelfstandig wonen, betere kwaliteit van leven en daarbij ondersteund worden. Met een terugtrekkende overheid neemt het belang van mantelzorgers (familie, buren en vrijwilligers) toe. Daarnaast groeit de druk op mantelzorgers, omdat er steeds meer ouderen zijn.

Onderzoek
Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Dat concluderen Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk onderzoek. Veel mantelzorgers die zorgen voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking, worden nu al zwaar belast door hun zorgtaken.

Verder blijkt uit onderzoek van de Patiënten federatie Nederland dat mensen die verpleeghuiszorg krijgen behoefte hebben aan meer aandacht en volgens het SCP voelen de mensen die hulp krijgen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zich vaak eenzaam.

De Zorggezel                                          

De Zorggezel is een aanbieder van individuele, niet-medische ondersteuning in de gemeente Zevenaar die vernieuwing brengt binnen de ouderenzorg. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, gesteund door ondersteuning op maat. De Zorggezel is een servicegerichte onderneming die deze ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseert. 

Veel ouderen leven nog zelfstandig thuis, dit is vaak een enkele reis naar eenzaamheid. Dat gebeurt vooral als ouderen alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. De aanwezigheid van een zorggezel verlaagt voor deze mensen het risico van eenzaamheid en draagt daarmee bij aan deze waardige levensfase met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit. 

Door de inzet van een zorggezel wordt voorkomen dat de zorgvraag die de zelfstandig wonende oudere heeft snel oploopt en leidt tot zorginzet die onder de duurdere regimes van de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) en verpleegzorg (Wet langdurige zorg) valt. 

De inzet van deze ondersteuning kan voor een stevig fundament zorgen als men vanuit het oogpunt van preventie daar voldoende op in zet. 

Provinciale Staten van Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland

Voorjaarsnota 2018 ontwikkelingen begroting Provincie Gelderland. Motie 17M60 Onderwijs en Arbeidsmarkt verbreden naar de Zorg.


Reactie college: Wij zullen - naast het voortzetten van de huidige activiteiten zoals onder andere het ondersteunen van de Gelderse zorgpacten en Parkinsonnet - onderzoeken hoe het concept ‘zorggezel’ breder inzetbaar is binnen de zorg in Gelderland.


Provinciale Staten van Gelderland laat met deze ambitie zien, dat zij het concept 'zorggezel' omarmen.

Op 27 juni 2018 is de fractie van de PvdA op werkbezoek geweest bij Pleyade. Deze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers. Daar werd verteld over de zorggezel. Dit is een nieuwe groep medewerkers die Pleyade sinds vorig jaar in dienst heeft.

Rianne Vermaas

Hallo, na vier jaar met plezier als vrijwilliger in de verpleeghuiszorg werkzaam te zijn, ben ik nu mijn eigen onderneming "De Zorggezel" begonnen. 


In de praktijk zie en hoor ik dat er behoefte is aan ondersteuning van mantelzorgers en dat de vraag naar persoonsgerichte aandacht voor ouderen groot is.


Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen een waardige en leuke dag te bezorgen. Dat is voor ons de basis om de allerbeste ondersteuning en aandacht te bieden. Een dienst die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven. Want iedereen heeft recht op een leuke en waardige oude dag.


De kracht van "De Zorggezel" is dat wij samen met u naar de beste oplossing zoeken. Maak kennis met ons en ervaar wat de mogelijkheden zijn.

Zorggezel; een verrijking in de ouderenzorg