De Zorggezel

Zorggezel is een geheel nieuw zorgconcept. Een zorggezel is iemand die zich richt op het geven van persoonlijke aandacht en gezelligheid in de ouderenzorg, buiten de gebruikelijke en gangbare zorg (en aandacht).  Een zorggezel is een luisterend oor, in voor een fijn gesprek, een wandeling, een spelletje of onderneemt iets anders waar iemand gelukkig van wordt. 

Een zorggezel is er ook voor ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. De Zorggezel streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Bent u eenzaam, kent u iemand die eenzaam is of kunt u als familielid/mantelzorger ondersteuning gebruiken, denk dan eens aan een zorggezel, want persoonlijke aandacht zit in ons DNA. 

Aandacht is wat mensen nodig hebben

Eenzaamheid bij mensen komt vaak voor. Hieronder staan indicatieve gegevens.

Eenzaamheid en langer thuis (Rijksbegroting 2019 van VWS)
Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Met het programma 1 tegen eenzaamheid wil het Rijk de eenzaamheid in Nederland doorbreken. De rol van gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen bij het tijdig signaleren van eenzaamheid is cruciaal. Als elke gemeente iedere 75-plusser jaarlijks bezoekt weten we beter wat iemand nodig heeft. 

Het Rijk investeert de komende jaren 29 miljoen euro extra om eenzaamheid de aandacht én aanpak te geven die daarvoor nodig is. Door de demografische ontwikkelingen zal het aantal (kwetsbare) thuiswonende ouderen de komende jaren sterk groeien. Doel is dat mensen thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven, zolang het kan.

Onderzoek
Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Dat concluderen Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk onderzoek. Verder blijkt uit onderzoek van de Patiënten federatie Nederland dat mensen die verpleeghuiszorg krijgen behoefte hebben aan meer aandacht en volgens het SCP voelen de mensen die hulp krijgen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zich vaak eenzaam.

Rianne Vermaas

Hallo, na vijf jaar met plezier als vrijwilliger in de verpleeghuiszorg werkzaam te zijn, ben ik nu mijn onderneming "De Zorggezel" begonnen. 


In de praktijk zie en hoor ik dat er behoefte is aan ondersteuning van mantelzorgers en dat de vraag naar persoonsgerichte aandacht voor ouderen groot is.


Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen een waardige en leuke dag te bezorgen. Dat is voor ons de basis om de allerbeste ondersteuning en aandacht te bieden. Een dienst die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven. 


De kracht van "De Zorggezel" is dat wij samen met u naar de beste oplossing zoeken. Maak kennis met ons en ervaar wat de mogelijkheden zijn, want iedereen heeft recht op een leuke en waardige oude dag.

De Zorggezel

De Zorggezel is een particuliere flexibele  welzijnsaanbieder van individuele, niet-medische ondersteuning in de gemeente Zevenaar die vernieuwing brengt binnen de ouderenzorg. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, gesteund door ondersteuning op maat. De Zorggezel is een servicegerichte onderneming die deze ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseert. 

Veel ouderen leven nog zelfstandig thuis, dit is vaak een enkele reis naar eenzaamheid. Dat gebeurt vooral als ouderen alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. De aanwezigheid van een zorggezel verlaagt voor deze mensen het risico van eenzaamheid en draagt daarmee bij aan deze waardige levensfase met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit. 

Een zorggezel heeft daarmee voor deze mensen een belangrijke preventieve functie. Door de kracht aan te boren die er bij de mensen is, door levenslust en -vreugd terug te brengen, komen de mensen niet (definitief) aan de zijlijn te staan. Even mooi als belangrijk.

Door deze preventieve inzet wordt voorkomen dat de zorgvraag die de zelfstandig wonende oudere heeft snel oploopt en leidt tot zorginzet die onder de duurdere regimes van de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) en verpleegzorg (Wet langdurige zorg) valt.  


Zorggezel

Een verrijking in de ouderenzorg!


Ervaringsverhaal

Enige tijd geleden ben ik (Rianne Vermaas) begonnen als zorggezel bij een mevrouw van 87 jaar. Zij woont zelfstandig in een beschermde en veilige omgeving en met de hulp en zorg die ze nodig heeft.

Mevrouw gaf aan dat zij zich eenzaam voelde en graag wat meer gezelschap wilde. Op haar verzoek gaan we samen (als het weer het toelaat) lekker buiten wandelen en daar geniet ze volop van. Ook geniet ze van samen thee drinken en gezellig praten over vroeger. Ik zie een glimlach op haar gezicht en ze geniet van de aandacht die ze krijgt. Aandacht is het beste recept voor ouderen. Daar geloof ik heilig in.

Provinciale Staten van Gelderland

Voorjaarsnota 2018 ontwikkelingen begroting Provincie Gelderland. Motie 17M60 Onderwijs en Arbeidsmarkt verbreden naar de Zorg.


Reactie college: Wij zullen - naast het voortzetten van de huidige activiteiten zoals onder andere het ondersteunen van de Gelderse zorgpacten en Parkinsonnet - onderzoeken hoe het concept ‘zorggezel’ breder inzetbaar is binnen de zorg in Gelderland.


Provinciale Staten van Gelderland laat met deze ambitie zien, dat zij het concept 'zorggezel' omarmen.